Fam. v/d. Hem partij (schooljongens del)

Fam. v/d. Hem partij (schooljongens del)

A-klasse

1e prijs:

Matthys Renema  HEEG, Jan-Tymen Eisma  FRANEKER en  Nick van der Walt SEXBIERUM

2e prijs:

Jan Bandstra  OOSTERNIJKERK, Harmen Zuidema LEEUWARDEN en Sjouke Beimers  BITGUMMOLE

B-klasse

1e prijs:

Luuk Zwaagstra MAKKUM FR, Marten Daaf Alkemade DRONRYP en Sybrand Veldhuis  RAERD

2e prijs:

Otte Algra LEEUWARDEN, Jens Kooistra RAERD en Brent Jesse van Beem DRONRYP

3e prijs:

Liuwe-Meint Postma WAAKSENS, Jorrit Faas DRONRYP en Jelvin Kaper  SINT ANNAPAROCHIE

1e prijs herkansing:

Jesse Miedema MARSUM, Bjorn Idsardi DRONRYP en Sjoerd van der Schaar  OUDEBILDTZIJL

2e prijs herkansing:

Douwe Faber PINGJUM, Tjitte Reitsma BAARD en Erwin Vos SKINGEN