Uitslag weekend 25-26-juli 2020

Uitslag weekend 25-26-juli 2020

Tytsjerk : Heren 50+ A klasse
Piet Machiela , Ludwig Seerden en Anco Elgersma 1e

Dronryp:Jongens afdeling

Franeker: Jelmer Kuiken , Elmer Feenstra en Jan-Tymen Eisma 3e