Master Bauke Fokkemapartij

Master Bauke Fokkemapartij

Sfeervolle Master Bauke Fokkema wedstrijd in Dongjum

 

Afgelopen woensdag 12 juni organiseerde de Federatie Franekeradeel de jaarlijkse Master Bauke Fokkema wedstrijd voor basisscholen.

Deze wedstrijd staat open voor de leerlingen van basisscholen in (oud) Franekeradeel. De scholen vaardigen parturen af voor deze wedstrijd.

De wedstrijd is vernoemd naar de heer Bauke Fokkema, het hoofd van de voormalige basisschool in Peins die heel veel heeft gedaan voor het bevorderen van het schoolkaatsen.

De fraaie glazen wisseltrofee is destijds beschikbaar gesteld door de heer en mevrouw Fokkema.

Een enthousiaste ploeg bestuursleden en vrijwilligers van gastheer de kaatsvereniging ‘Moed en Volharding’ Dongjum had het hele gebeuren minutieus voorbereid. De organisatie was meer dan voortreffelijk!

De wedstrijd werd geleid door scheidsrechter Durk van Wier. De wedstrijd verliep vlekkeloos en er werd sportief gekaatst. Het was een mooie kaatsmiddag!

 

De finale ging tussen de parturen van CBS It Iepen Finster Finster 3 Achlum en De Bolder Franeker. Het partuur van Achlum, Melle Talsma en Rudmer Faber, zetten hun tegenstanders gedecideerd opzij met 5-0 (6-0). Het partuur van De Bolder had overigens te kampen met blessures dat hen parten speelde.

De fraaie glazen wisseltrofee gaat voor een jaar naar It Iepen Finster in Achlum.

Uitslag

Winnaars ronde:

1e prijs: CBS It Iepen Finster 3 Achlum: Melle Talsma / Rudmer Faber

2e prijs: SBO De Bolder Franeker: Thymo Groenwoud / Wietze Weemer / Corné Bakker

3e prijs: CBS It Iepen Finster Achlum: Harmen Zijlstra / Harmen Faber

Verliezers ronde:

1e prijs: CBS It Iepen Finster Achlum: Bauke Groot / Jochem Rijpma

2e prijs: CBS De Korendrager 3 Franeker: Sil de Vries / Jarno Miedema