Beste leden

Beste leden

Beste leden en ouders van jeugdleden van kaatsvereniging Jan Bogtstra,

Tijdens de algemene vergadering van 21 november jongstleden hebben onderstaande initiatiefnemers een verbeterplan gepresenteerd. Het verbeterplan bestaat eruit dat bestuurstaken en werkzaamheden worden verdeeld. De verschillende commissies krijgen een veel belangrijker rol.

De vergadering heeft na afloop van de presentatie ingestemd met het verbeterplan en invulling van bestuur en commissies.

Omdat het huidige bestuur heeft aangegeven tijdens de komende voorjaarsvergadering af te willen treden, hebben de initiatiefnemers op zich genomen ook voor de bestuursfuncties (voorzitter, secretaris en penningmeester) opvolgers te zoeken.

Iedereen kan zich aanmelden voor elke functie binnen het bestuur en de commissies.

We roepen je dan ook op aan te geven wat je voor Jan Bogtstra wil doen.

Tijdens de vergadering hebben zich al mensen aangemeld die zitting willen nemen in een van de commissies, maar we zijn nog niet compleet.

Degenen die zich aanmelden, worden binnenkort uitgenodigd voor de definitieve invulling van de commissies en om kennis en afspraken met elkaar te maken.

Beste mensen,

mede namens het bestuur roepen wij je op je aan te melden vóór donderdag 7 februari!

 

Je kunt je belangstelling aangeven bij een van de initiatiefnemers;

Tunno Schurer                                t.schurer@planet.nl                                      06 23340680

Remco Prins                                     rtprins69@gmail.com                                   06 25242201

Richard Bootsma                           rp.bootsma@ziggo.nl                                   06 53254728

Johannes van der Ploeg               johannes.tjitske@hetnet.nl                        06 49714672

Renze Prins                                      renzeprins72@gmail.com                           06 23307048

Tinus Boomstra                              t.boomstra@ziggo.nl                                   06 51516356

 

of bij de bestuursleden ;

Ludwig Seerden                              voorzitter@janbogtstra.nl                          06 30393740

Jan van der Meulen                       secretaris@janbogtstra.nl                           06 47010222

Andries Zuidema                              penningmeester@janbogtstra.nl              06 38006191

Peter de Groot                               wedstrijdsecretariaat@janbogtstra.nl     0517 397530

Willem Buurtsra                             materiaal@janbogtstra.nl                           06 29624966

Michel van der Veen                     van_der_veenmichel@hotmail.com        06 11260733

Joukje Salverda                               ditisjoukje@hotmail.com                            0517 396896

 

Kaatsvereniging Jan Bogtstra is van ons allemaal!

Verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden.

 Hoofdbestuur; (3 personen)

Algehele leiding van de vereniging

Beleidsplan / jaarplan / financieel beheer

Ledenvergaderingen

Aansturen commissies

Externe relaties

Verzekeringen/Contracten

Ledenadministratie

 

Wedstrijdcommissie; (3 – 5 personen)

Wedstrijdsecretariaat / Wedstrijdagenda

Competitie kaatsen

Organisatie en leiding wedstrijddagen (opgave, loting, bemensing, prijzen, kransen, prijsuitreiking)

Contact federatie

Clubscheidsrechters

Aansturen veldcommissie / cateringcommissie

 

Veldcommissie; (3 – 5 personen)

Leggen en opruimen velden

Onderhoud materialen / berging / clubgebouw / bestuurswagen

Aanschaf / verhuur materialen

 

Cateringcommissie; (3 personen)

Verzorging medewerkers tijdens wedstrijden en evenementen

Onderhoud kantine / apparatuur

Inkoop benodigdheden

 

Jeugdcommissie; (5-7 personen)

Werven, stimuleren en begeleiden jeugd

Ondersteuning trainingen / competitiekaatsen   / ledenwedstrijden

Advies samenstelling afdelingsparturen

 

Technische commissie; (3 personen)

Trainingen (trainers, opleidingen, selectie, kaatsschool)

Samenstelling afdelingsparturen

Kleding / materialen

 

Pr> en sponsoring<; (pr 2 personen, sponsoring 3 personen)

>Communicatie (intern en extern)

>Ledenwerving (scholenprojecten, demonstraties, instuif)

>Promotie van de vereniging in combinatie met overige activiteiten van de stad

>Activiteiten (niet kaats gebonden) organiseren voor (niet actieve) leden

<Sponsorbeleid opstellen

<Potentiële sponsoren benaderen

<Sponsorcontracten

<Onderhoud contacten sponsoren