Rooster vrijwilligers


Zonder vrijwilligers geen kaatsen
Alles binnen de club valt en staat met vrijwilligers. Kaatsen is de hoofdzaak van onze vereniging, maar zonder vrijwilligers kan er niet gekaatst worden.

Samen de schouders eronder
Uw/Jouw hulp en bijdrage bij K.V. Jan Bogtstra, in welke orde van grote dan ook, is meer dan ooit belangrijk. We zijn samen één vereniging en moeten deze met zijn allen draaiende houden. Willen we bij K.V. Jan Bogtstra een stap vooruit zetten, zullen we het met zijn allen moeten doen.

Aanwezigheid leden bij (opbouw)wedstrijden etc. 2022

Datum 7 mei
Soort wedstrijd Dames Hoofdklasse afdeling
Aanwezig om Vrijdagvond 6 mei 19.00 uur
Wie Lennard Feenstra, Jort Norder, Mart Beuker, Siard
Bloemsma, Jelle Jan Bouma, Johan Buwalda, Elmer
Feenstra, Marco de Groot, Jan Hof, Sietse Muizelaar,
Jelmer Uijthof.
Welke taak Klaarleggen velden, plaatsing boarding, inrichting
wedstrijdterrein

Aanwezig om Zaterdag 7 mei 9.00 uur
Wie Saakje Lettinga, Maaike Osinga, Iris van der Veen,
Rianne Vellinga, Sybrigje Salverda-Bootsma, Liesbeth
Terpstra, Meine Zijlstra, Erik de Groot, Hobbe Leistra,
Theun v.d. Molen, René Politiek, Frens de Ruiter,
Willem Koopmans, Broer Siderius.
Hoofdkeurmeester nog in te vullen

Datum 8 mei
Soort wedstrijd Heren Hoofdklasse Vrije formatie
Aanwezig om 9.30 uur
Wie      Jacob Kamstra, Johannes van der Ploeg, Bram Bonnema,
Gerrit de Vries, Jan de Vries, Richard Bootsma, Willem
Koopmans, Rense Prins, Remco Prins, Johnny Duizendstra,
Erik J. Seerden Jzn, Roland Douma, Harold Zijlstra,
Hein van der Helm. Bennie Hof.
Welke taak   Klaarleggen velden, plaatsing boarding, inrichting
wedstrijdterrein
Hoofdkeurmeester Nog in te vullen

Datum 4 juni
Soort wedstrijd Jong Nederland (NK Junioren)
Aanwezig om 3 juni 18.30 uur
Wie    Herre Hof, Willem Koopmans, Jelle Jan Bouma, Douwe
Winsemius, Johnny Duizendtra, Atze Bosch, Johan Uythof,
Jan Anton Klazinga, Roland Douma, Michel van der Veen.
Welke taak Leggen buitenlijnen speelveld(en), plaatsen boarding,
banken etc.
Aanwezig om 4 juni 07.00 uur
Wie Vaste groep
Welke taak Perken leggen en materialen klaar zetten.

Datum 6 juni
Soort wedstrijd Bondspartij (NK Senioren)
Aanwezig om 06.00 uur
Wie  Vaste groep
Welke taak Perken leggen en materialen klaar zetten.

*** omdat er op woensdag 8 juni ook op de voetbalvelden een wedstrijd zal zijn voor de provinciale Schoolkaatskampioenschappen, dienen de materialen onder de tribune geplaatst te worden na afloop van de wedstrijden van de senioren Bond.

Datum 8 juni
Soort wedstrijd Provinciale Schoolkaatskampioenschappen A & B klasse
Aanwezig om 7 juni 15.00 uur
Wie    Schoolkaatscommissie en leden NK-Cie KNKB en leden JB (wie?)
Welke taak Klaarleggen velden op Sjûkelân en voetbalveld
Aanwezig 8 juni 12.00 uur Schoolkaatscommissie, Leden NK-Cie
KNKB, namens JB ?
Keurmeesters Benaderen van vrienden kaatsmuseum
Datum 8 juni
Catering 2 leden JB

Datum Zaterdag 25 juni
Soort wedstrijd Welpen Jongens A & B Aanvang 10.00 uur
Aanwezig om Vrijdagavond 24 juni 19.00 uur

Wie   Bestuur en Jeugdcommissie en vrijwilligers
Welke taak Velden klaarleggen en materialen plaatsen
Aanwezig om Zaterdag 25 juni 09.00
Marco Druif, Atze Bosch, Jacob v.d. Pol, Linda Hof,
Joran Gerbranda, Sjouke Dijkstra, Steven de Bruin,
Pieter Algra, Jan Sjoerd Tolsma.
Catering: ……
Clubscheidsrechters: ? en ?

Datum Zondag 3 juli
Soort wedstrijd Schooljongens A & B D.e.l. aanvang 10.00 uur
Aanwezig om Vrijdag 1 juli 19.00 uur
Wie   Bestuur en Jeugdcommissie en leden; Johan Buwalda,
Jelle Jan Bouma…..
Welke taak    Klaarleggen velden en materialen
Aanwezig om zondag 3 juli 09.00 uur
Cees Malda, Chris Outhuijse, Rients Feenstra, Rinze
Kuperus, Reitse Klijnsma, Jan de Vries, Johan Uijthof,
Marieke Douma, Marco Druif, Riemer Haagsma, Arne
Tigchelaar, Jan Anton Klazinga, Johan Buwalda.

Datum Zondag 7 augustus
Soort wedstrijd Jongens Afdeling
Aanwezig om Vrijdagavond 5 augustus 18.30 uur
Wie   Douwe Winsemius, Michel van der Veen, Piet Kuiken,
bestuur en Jeugdcommissie
Welke taak Velden leggen op Bloemketerp en Sjûkelân
Aanwezig om Zondag 5 augustus 09.00 uur:
Bloemketerp: Joop Pottinga, Jorrit van Smeden, Teake van der Pol,
Koos Weitenberg, Piet de Vries, Bennie Hof, Jort
Norder, Siard Bloemsma, Frens de Ruiter, Evert
Andringa, Hobbe Leistra, Johannes v.d. Ploeg.
Sjûkelân:   Theun v.d. Molen, Hein v.d. Helm, Jan de Vries, Jelle
Jan Bouma, Broer Siderius, Jan Sjoerd Tolsma, Chris
Outhuijse, Jacob Kamstra, Jan Sipma, Rinse Werkhoven,
Dirk Groen, Tjipko Vellinga. Ramon Hoogerhuis.
Clubscheidsrechter Herre Hof, 3e scheidsrechter op Bloemketerp

Datum Zaterdag 20 Augustus
Soort wedstrijd Heren 50+ A & B d.e.l.
Aanwezig om Vrijdagavond 18.30 uur
Wie  Bennie Hof, Jan Sipma, Jacob Kamstra, Jelle Jan Bouma,
Willem Koopmans
Welke taak Velden leggen en materialen klaarzetten
Aanwezig om Zaterdag 20 augustus 09.00 uur
Gerrit de Vries, Ids Hellinga, Siemen Volberda, Gert
Jan Breman, Jan Bosgra, Theunis Bakker, Bram Bonnema,
Willem Koopmans, Jan de Vries….
Clubscheidsrechter: 2x wie?

Datum zondag 21 augustus
Soort wedstrijd Dames 1e klasse Vrije Formatie (Onder voorbehoud)
Afhankelijk van opgave 3e cyclus dames.

In eerdere jaren bleven diverse leden zonder opgave van redenen weg. Dit kwam de vlotte doorgang van de wedstrijden niet ten goede.
Wees zo sportief om enkele keren per seizoen te assisteren. Afmelden kan alleen, als je een vervanger zoekt.