Lid yn de Oarder fan Oranje Nassau:

Lid yn de Oarder fan Oranje Nassau:

Lid yn de Oarder fan Oranje Nassau:

 Johannes van der Ploeg (68) út Frjentsjer

Hy is belutsen by keatsferiening Jan Bogtstra yn Frjentsjer. Hy is speaker/gasthear by de PC, ponghâlder by de Federatie Franekeradeel, aktyf by de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB). Hy is ek frijwilliger by it Keatsmuseum.