Franeker Jongens (Afd)

Franeker Jongens (Afd)

Franeker : Jongens (Afd)

Ingelum  Menno Osinga,Remco Osinga en Jurrit Osinga 1e

Winsum : Jelmer Kuiken,  Hessel Postma en Gosse de Haan 2e

Baard : Geert Reitsma, Bauke Folkerts en  Klaas Jan Meulenaar 3e

Dronryp : Rick Minnesma,Jorn Lars van Beem en Mark Minnesma 4e

Menaam : Werner Iedema, Erik Minne Cats en Dirk Baron 4e