Dames  hoofdklasse afd .

Dames hoofdklasse afd .

Kransen van de Familie Wetterauw Partij 2019 op het Sjûkelân na thriller finale voor Anna-Dieuwke, Nynke en Manon.

(verslag Henk Hempenius)

Franeker. Het heilige gras van Franeker  het Sjukelan vormde op zaterdag 4 mei 2019 de arena waar de dames hoofdklas voor het eerst dit seizoen in actie kwam. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging Jan Bogstra. Zij hadden weer samen met de familie Wetterauw alle registers open getrokken om er een mooie kaats dag van te maken.  Het werd een mooie kaatsdag met veel spanning in de verkaatste eersten. In totaal betraden 17 afdelingen de arena en zij gingen met elkaar de strijd aan om uit te maken wie de eerste kransen van het seizoen mee mocht nemen. Het was een koude dag die met een spat regen en zelfs hagelstenen gepaard ging maar als het zonnetje zich even liet zien was het gelijk een stuk aangenamer. De dames mochten vroeg uit de veren want in verband met de Dodenherdenking werd er besloten om een uur eerder te beginnen. Om klokslag 10:00 gaf de heer L. Bierma het start sein voor wat een mooie maar lange kaatsdag werd in Franeker.

K.V Wezon de Sterke Earm uit Groningen beet in deze eerst wedstrijd van het seizoen het spits af. Anne Monfils, Jeske de Boer en Marrit Zeinstra verdedigden de kleuren groene wit en stonden op de eerste omloop tegenover De Trochsetters uit EE met in de gelederen Metsje Sipma, Aukje van Kuiken en Louise Krol. Het werd gelijk een prachtige strijd waarin veel eersten op de 6-6 beslist moesten worden. Het is de formatie van Anne die de leiding weet te nemen door het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin Metsje, Aukje en Louise elke keer op het juiste moment weten toe te slaan en vanaf de 1-1 een gaatje weten te slaan via de 1-2 naar de 1-3 en zelfs de 1-4. Op deze stand probeert de formatie van Groningen het tij te keren door omzettingen te doen in het perk. Anne neemt het plekje in van Jeske en dit lijkt het gewenste resultaat op te leveren want via de 2-4 wordt de achterstand bijna helemaal ongedaan gemaakt en komen ze terug tot de 3-4. De spanning blijft vervolgens in de partij als om en om een bordje aan de telegraaf verschijnt tot de 4-5. Het is Louise die Ee naar de 2de lijst weet te loodsen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-5 4-6. Elly Hofman, Mintje Meintema en Anouk Tolsma nemen het voor Sjirk de Wal uit Dronrijp op tegen de formatie van Klaas Mug uit Ried bestaande uit Nicole Hempenius, Ineke van der Ploeg en Joanne Elise Broeders. Het beloofde ook hier een mooie partij te gaan worden want beide parturen gaan goed van start en verdelen de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig tot aan de 1-1. Het zijn de dames van Dronrijp die daarna het initiatief naar zich toe weten te trekken en uit weten te lopen via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1. Nicole, Ineke en Joanne krijgen wel degelijk kansen om bordjes te pakken maar zien elke keer in het zicht van de haven hun missie mislukken. Zij moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-1 6-4 en de winst laten aan Dronrijp.

Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Imke van der Leest kwamen in actie voor Easterein 1 en zij stonden op de 1ste lijst tegen over kaatsvereniging Foar Ut uit Marsum met Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga. Het werd een mooie strijd tussen beide parturen waarin diverse eersten op de 6-6 beslist werden. Het is Sietske die samen met haar maten een gaatje weet te slaan vanaf de 1-1. Zij weten uit te lopen naar de 3-1. De strijd was verre van gestreden want de spanning keert terug als het verschil terug loopt naar de 3-2. Serena, Lotte en Marije blijven het proberen om de partij te doen kantelen maar zien Easterein de volgende te verkaatsen bordjes binnen halen en uiteindelijk de 2de lijst bereiken als Imke er in het tussenspel goed bij is en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-2 6-6. Rixt Wijnia en Martzen Deinum verdedigen deze dag de kleuren van Wommels en beginnen het seizoen tegen de formatie van Easterein 2 met Roelie Kroondijk, Selma de Boer en Corrie Kroondijk. Ook in deze confrontatie hebben de dames er van beide kanten erg veel zin in want er wordt fel gestreden om de punten. Vanaf de 1-1 weten Rixt en Martzen langzaam maar zeker het tij in hun voordeel te doen keren en uit te lopen naar de 3-1. Ondanks verwoedde pogingen en kansen op eersten weet Roelie met haar maten niet de aansluiting te herstellen en zien het verschil zelfs oplopen naar de 5-1. Zij geven de strijd echter niet op en knokken zich nog terug tot de 5-2. Het is uiteindelijk een opgeslagen bal van Roelie die buiten het perk valt op de 5-2 6-6 die Wommels naar de 2de omloop helpt.

Makkum had deze dag Anouk Smink (vervangster van Lobke Vlasblom), Kim Dijkstra en Boukje-Ellen Bosma naar Franeker gestuurd om de kleuren van de vereniging te verdedigen en zij mochten dat gaan doen op de eerste lijst tegen Minnertsga bestaande uit Nelie Steenstra, Lusanne Klaver en Simona Kootstra. De vliegende start was er voor Nelie en haar maten zij weten de eerste 3 verkaatste eersten op rij aan hun zijde van de telegraaf te hangen. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als ook Anouk, Kim en Boukje-Ellen het eerste bordje weten te bemachtigen. Zij slagen er echter niet in om de partij te doen kantelen en zien de achterstand ondanks verwoedde pogingen verder oplopen naar de 1-4 en zelfs de 1-5. Het verschil loopt nog een keer terug tot de 2-5 en Makkum heeft wel degelijk kansen gehad maar weten dit niet om te zetten in eersten en  moeten de overwinning laten aan Minnertsga als Nelie de winst veilig weet te stellen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-5 6-6. Groningen 2 met Boukje Houtsma en Hiske Zeinstra moesten gelijk vol aan de bak te O.G. Huizum met Manon Scheepstra, Nynke Sybrandy en Anne-Dieuwke Dijkstra. Het begin van deze partij is voor Huizum zij weten gelijk toe te slaan in het eerste en 2de eerst van deze strijd beide weten zij aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Boukje en Hiske geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf waardoor ook zij een bordje weten te bematigen. Het krachtsverschil lijkt vervolgens te groot te zijn want Nynke, Manon en Anna-Dieuwke weten de voorsprong uit te bouwen via de 1-2 naar de 1-5 en daarmee lijken zij op de overwinning af te stevenen. Er lijkt vervolgens even zand in de raderen te komen bij Huizum waardoor Boukje en Hiske er in slagen om eerste voor eerst van de achterstand af te halen en terug te komen tot aan de 3-5. Zij slagen er echter niet in om de partij weer in evenwicht te brengen en moeten de handdoek als nog werpen op de 3-5 4-6 als Nynke de winst veilig weet te stellen met een zitbal.

In de een na laatste partij van de 1ste omloop in Franeker komen de dames van de Kaatsvereniging Jan Bogstra in actie Ilse Tuinenga, Maaike Osinga en Iris van der Veen nemen het op tegen It Wetterlan uit Grou met Marije Bodde, Aluca Bouma en Marte Altenburg. Het werd een mooie strijd waarin het begin was voor de dames van Grou als zij er in weten te slagen om de eerste 2 verkaatste binnen te halen. Het verschil van 2 eersten blijft gehandhaafd tot aan de 1-3 waarna Ilse samen met haar maten de achtervolging in weet te zetten en langszij weten te komen op de 3-3. Beide parturen geven elkaar vanaf dat moment niets toe en verdelen de volgende eersten gelijkmatig tot aan de 4-4. Het is Marije die vervolgens met Aluca en Marte als eerste het 5de eerst weten te bemachtigen. Zij geven dit niet meer uit handen en weten de 2de omloop te bereiken als de opgeslagen bal van Ilse buiten de perklijnen beland op de 4-5 2-6. Spannendste partij van de 1ste omloop in Franeker ging tussen Berlikum met Hester Zijlstra, Margriet Miedema en Harmke Siegersma en O.K.K. Beetgum met Corina de Vries en Mariska Hoogland. Het eerste bordje aan de telegraaf kwam in het voordeel van Berlikum aan de telegraaf die vervolgens er ook in weten te slagen om de voorsprong uit te bouwen naar de 2-0. Langzaam maar zeker knokken Corina en Mariska zich terug in de wedstrijd en weten zelfs langszij te komen op de 2-2 en het initiatief vervolgens over te nemen en uit te lopen via de 2-3 naar de 2-4. Berlikum weigert echter de handdoek te werpen en weet de wedstrijd weer in hun voordeel te doen kantelen. Nadat de telegraaf weer in balans terug was gekeerd op de 4-4 weten zij zelfs als eerste het 5de bordje te bereiken. De strijd blijkt verre van gestreden want het 5de eerst komt ook aan de zijde van Beetgum te hangen maar als de bal van Corina naast het perk beland op de 5-5 6-2 gaat Berlikum naar de 2de omloop.

Wjelsrijp met Boukje Scheper, Sandra Hofstra en Tineke Dijkstra hoefde de eerste omloop niet in actie te komen dankzij een staand nummer. Zij kwamen op de 2de omloop voor het eerst deze dag in actie en begonnen gelijk goed tegen de formatie van de Trochsetters uit Ee met Metsje Sipma, Aukje van Kuiken en Louise Krol. Boukje en haar maten slagen er gelijk om een gaatje te slaan via de 1-0  naar de 2-0. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen want de telegraaf keert al snel daarna weer terug in balans op de 2-2. Langzaam maar zeker weet Metsje met Aukje en Louise de partij naar zich toe te trekken en uit te lopen via de 2-3 naar de 2-4. Boukje, Sandra en Tineke blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf maar de formatie van Ee weet elke keer op het juiste moment toe te slaan en als eerste de 3de lijst te bereiken door een retourslag tot in het perk van Louise op de 2-5 6-6. De formatie van Sjirk de Wal uit Dronrijp met Elly Hofman, Mintje Meintema en Anouk Tolsma staat op de 2de lijst tegenover Easterein 1 met Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Imke van der Leest. Het krachtsverschil blijkt in deze partij veel te groot zijn want ondanks verwoedde pogingen van Dronrijp zijn de dames van Easterein zeer effectief en weten eerst voor eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Het verschil blijft oplopen ondanks dat Elly, Mintje en Anouk het wel degelijk proberen komt de formatie van Sietske niet echt in de problemen en stellen zij de 3de omloop veilig op de 0-5 2-6.

Meer spanning zat er in de strijd tussen het 2 tal van Wommels Rixt Wijnia en Martzen Deinum en de formatie van Minnertsga met Nelie Steenstra, Lusanne Klaver en Simona Kootstra. Beide parturen zijn aan het begin van de partij zeer aan elkaar gewaagt en halen om de beurt een bordje binnen waardoor balans gehandhaafd bleef op de 1-1 en zelfs op de 2-2. Langzaam maar zeker weten Rixt en Martzen het initiatief naar zich toe te trekken en een gaatje te slaan van een spel en daardoor uit te lopen via de 3-2 naar de 4-2. Nadat de volgende eersten gelijk matig waren verdeeld bleef het verschil van 2 eersten gehandhaafd op de 5-3. Nog een keer halen Nelie, Lusanne en Simona alles uit de kast en weten zich nog terug te knokken tot aan de 5-4 maar als de opgeslagen bal van Simona te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 5-4 6-2 is de strijd gestreden en gaan Rixt en Martzen er met de winst vandoor. O.G. Huizum met Anna-Dieuwke Dijkstra, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra staat op de 2de lijst tegenover het It Wetterlan uit Grou met Marije Bodde, Aluca Bouma en Marte Altenburg. Beide formaties gaan goed van start en weten om en om een bordje binnen te halen. De formatie van Anna Dieuwke weet langzaam maar zeker het heft in handen te nemen en uit te lopen via de 2-1 naar de 3-1. Marije, ALuca en Marte proberen gedurende de partij door omzettingen het tij te doen keren. Marije neemt de plek in het perk over van Aluca. Het levert echter niet het gewenste resultaat want de bordjes blijven een kant over gaan en het is Nynke die Huizum naar de volgende lijst weet te loodsen als zij de bal over de boven jaagt op de 5-1 6-2. Door deze overwinning en de vrije doorgang op de 3de omloop door een staand nummer staat Huizum als eerste in de halve finale van deze familie Wetterauw partij in Franeker.

Wie zich bij Huizum zou gaan plaatsen  moest gaan blijken uit de 2 confrontaties op de 3de lijst. Als eerste kwam het staan gebleven Berlikum met Hester Zijlstra, Margriet Miedema en Harmke Siegersma in actie tegen de Trochsetters uit Ee met Metsje Sipma, Aukje van Kuiken en Louise Krol. Het begin van de partij is duidelijk voor de formatie van Ee zij slagen er gelijk in om een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Berlikum probeert gelijk aan te klampen maar zien deze poging stranden waardoor de achterstand verder oploopt. Metsje, Aukje en Louise weten ondanks de tegenstand ook het 3de en 4de bordje aan hun totaal toe te voegen. Hester, Margriet en Harmke blijven het echter problemen maar kunnen niet voorkomen dat de winst op 0-5 6-6 gaat naar Ee door prachtig werk in het tussenspel van Aukje als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren. De winnaar van de strijd tussen Easterein 1 met Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Imke van der Leest en het 2-tal van Wommels Rixt Wijnia en Martzen Deinum zou zich als eerste gaan plaatsen voor de finale van deze 1ste afdelingswedstrijd van het seizoen op het prachtige Sjukelan in Franeker. De formatie van Sietske gaat het beste uit de startblokken want zij weten na het openingseerst ook het 2de en 3de verkaatste eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen voordat Rixt en Martzen meer en meer grip op de wedstrijd lijken te krijgen en zich terug knokken via de 3-1 naar de 3-2. Zij weten de balans echter niet te herstellen en zien het verschil weer verder oplopen naar de 4-2 en zelfs de 5-2. De formatie van Easterein lijkt daarmee op weg naar de finale maar moeten toch nog een 3de eerst af staan aan Wommels voordat Jeska de winst als nog veilig weet te stellen met een prachtige bovenslag op de 5-3 6-6. Sietske, Jeska en Imke weten zich daarmee als eerste te plaatsen voor de finale wie zij gaan tegen komen moet gaan blijken uit de halve finale tussen O.G. Huizum met Anna-Dieuwke Dijkstra, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra en  de Trochsetters uit Ee bestaande uit Metsje Sipma, Aukje van Kuiken en Louise Krol.

Het is Manon die de halve finale weet open te breken als zij het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 6-2. De telegraaf keert al snel weer terug in balans als Metsje heel goed werk verricht in het tussenspel als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op 1-0 4-6. De formatie van Ee weet zelfs daarna de leiding in de partij over te nemen als ditmaal Louise een bordje aan hun totaal weet toe te voegen met een prachtige zitbal op de 1-1 4-6. Het is Huizum die vervolgens via een snel verkaatst eerst weer langszij weet te komen als Nynke met haar opslag Aukje tot een kwaatslag weet te dwingen op de 1-2 6-0. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten want voor de 1ste keer dient een eerst op de 6-6 beslist te worden. Door goed werk van Anna Dieuwke in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 2-2 6-6 neemt Huizum de leiding. Metsje, Aukje en Louise blijven goed partij bieden en halen alles uit de kast om langszij te komen en voor de 2de keer op rij is daar weer de 6-6. Met een prachtige zitbal weet Manon echter de voorsprong uit te bouwen naar de 4-2. De strijd lijkt vervolgens gestreden als weer in een zeer snel verkaatst eerst Manon weet toe te slaan en de kaats weet te passeren op de 4-2 6-0 en daarmee het 5de bordje weet binnen te halen. De finale van deze eerste afdelingswedstrijd van het seizoen wordt veilig gesteld door Anna Dieuwke die er weer goed bij is in het tussenspel en  de bal voor de kaats weet te keren op de 5-2 6-0 en daarmee winst pakt voor hun partuur.

De finale van deze eerste wedstrijd van het seizoen bij de dames in Franeker op het Sjukelan bij kaatsvereniging Jan Bogstra gaat tussen Easterein met Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Imke van der Leest en de formatie van O.G. Huizum met Anna-Dieuwke Dijkstra, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra. Het werd een prachtige finale als slot van deze eerste kaatsdag bij de dames. Een echte thriller waarin Imke de strijd weet open te breken in hun voordeel als zij de boven weet te vinden op de 6-4. De start is deze finale is voor Easterein want door goed opslag werk van Sietske zij weet Nynke tot een kwaadslag te dwingen op de 1-0 6-0 bouwt zij de voorsprong verder uit. Anna-Dieuwke, Nynke en Manon proberen het wel maar slagen er maar niet in om grip op de wedstrijd te krijgen en zien de achterstand nog verder oplopen als wederom Sietske weet toe te slaan en ditmaal Manon tot een kwaadslag weet te dwingen op de 2-0 6-4. Een belangrijk punt in deze finale volgt op de 3-0 2-6 door goed werk van Anna Dieuwke in het tussenspel zij weet het eerst te verzilveren keert Huizum terug in deze finale. De spanning keert gelijk terug wanneer Nynke er met een bovenslag op de 3-1 4-6 in slaagt om de achterstand te verkleinen tot de 3-2. Sietske, Jeska en Imke lijken vervolgens even de controle kwijt te zijn waardoor de balans terug keert in de partij door ditmaal een bovenslag van Manon op de 3-2 4-6. Huizum slaagt er echter niet in om de partij in hun voordeel te doen kantelen sterker nog zij moeten weer in de achtervolging. Het belangrijke 7de eerst in een partij komt in handen van Easterein als ditmaal de opgeslagen bal van Nynke buiten de perklijnen beland op de 3-3 6-4. De overwinning in Franeker komt vervolgens wel heel dicht bij voor Sietske, Jeska en Imke als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken wanneer de opgeslagen bal van Manon buiten de perklijnen beland op de 4-3 6-4. Huizum weigert echter op te geven en weet zich terug te knokken door ditmaal een prachtige zitbal van Manon op de 5-3 2-6. De strijd is vervolgens volledig los gebarsten en Easterein komt zelfs op een wedstrijd punt met de 5-4 6-6 aan de telegraaf maar door weer goed opslag werk van Manon zij laat het perk van Jeska en Imke met lege handen achter keert de spanning terug en staan beide parturen op de 5 eersten. In het laatste eerste verschijnen de punten om en om tot aan de 6-6. De eerste wedstrijd van het seizoen bij de dames dient te worden beslist op een volle telegraaf de 5-5 6-6. Het is Manon die de winst als nog veilig weet te stellen als zij de bal over de boven doet vliegen. Bij de familie Wetterauw partij in Franeker bij kaatsvereniging Jan Bogstra is er ook een koninginne titel beschikbaar en het is Manon die haar titel prologeert en op nieuw wordt uitgeroepen tot koningin van de familie Wetterauw partij.

Uitslag Afdelingen bij kaatsvereniging Jan Bogstra:

1e prijs:

Huizum (Anna-Dieuwke Dijkstra, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra)

2e prijs:

Easterein 1 (Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Imke van der Leest

3e prijs:

Ee (Metsje Sipma, Aukje van Kuiken en Louise Krol)